Monday, 12 July 2021

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 10-07-2021 -ல் 45ஆவது சந்திப்பு

Friday, 25 June 2021

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 12-06-2021 -ல் 44ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 06-06-2021 -ல் 43a சந்திப்பு - கோடைத் தமிழ் உலா

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 08-05-2021 -ல் 43 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 10-04-2021 -ல் 42 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 13-03-2021 -ல் 41 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 13-02-2021 -ல் 40 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 09-01-2021 -ல் 39 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 19-12-2020 -ல் 38 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 22-11-2020 -ல் 37a சந்திப்பு - பொழில் பன்னாட்டுக் கவியரங்கம் 003

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 21-11-2020 -ல் 37 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 10-10-2020 -ல் 36 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 12-09-2020 -ல் 35 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 08-08-2020 -ல் 34 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 02-08-2020 -ல் 33a சந்திப்பு - பொழில் பன்னாட்டுக் கவியரங்கம் 002

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 11-07-2020 -ல் 33 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 13-06-2020 -ல் 32 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 09-05-2020 -ல் 31 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 19-04-2020 -ல் 30a சந்திப்பு - பொழில் பன்னாட்டுக் கவியரங்கம் 001

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 11-04-2020 -ல் 30 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 21-03-2020 -ல் 29 ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 15-02-2020 -ல் 28 ஆவது சந்திப்பு

    வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 11-01-2019 -ல் 27 ஆவது சந்திப்பு

    வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 14-12-2019 -ல் 26 ஆவது சந்திப்பு

   வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 16-11-2019 -ல் 25 ஆவது சந்திப்பு

  வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 09-11-2019 -ல் 24a ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 12-10-2019 -ல் 24ஆவது சந்திப்பு

 

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 14-09-2019 -ல் 23ஆவது சந்திப்பு

  வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 10-08-2019 -ல் 22ஆவது சந்திப்பு

 வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 13-07-2019 -ல் 21ஆவது சந்திப்பு 

 வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 15-06-2019 -ல் 20ஆவது சந்திப்பு

 வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் 18-05-2019 -ல் 19ஆவது சந்திப்பு